تلفن های دفتر قالیشویی شاهد مشهد

تلفن مستقیم : ۳۲۱۹۰۰۰۴ تلفن های دفتر قالیشویی ۳۶۰۸۸۴۳۵ | ۳۸۶۴۳۸۲۰ | ۳۸۶۴۳۸۶۰ | ۳۶۵۸۲۵۸۱ موبایل برای ارتباط مستقیم: ۰۹۱۵۰۰۵۴۹۰۵ | ۰۹۱۵۰۰۱۴۹۰۵
ثبت-سفارش-قالیشویی-شاهد-در-مشهد